تبلیغات
روستای یدک - آموزش زبان کرمانج
روستای یدک
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : حسین
نویسندگان
زبانزئمان
زخمبئرین
زخمیبئرین دار
زدنلئخئسطئن
زردچه قه ر
زرهپئچی
زره زرهپئچی پئچی
زگیلبالووک
زلزلهچه لقی

زمینهه رد
زنژئن
زن بیوهژئنه بی
زن عموموژئ
زنبورمئشئ زه ر
زنبور گاویدوندی
زنبیلسه له
زندگیژیار
زندگیژینا
زیادپئر
زیباییره فش
زیربئن
زیر بغلبئن چه نگ
زیر شلوارده رپه
زینت - زیباییزیڤ
ساعدزه ند
سبزکه سک
سبز شدنئاجئرو کئرئن
سبزههئشئنی
سبکسئوئک
سبیلسئمیل
ستارهچیک
ستون عمود طویله یا کاهدانکوته گ
سحرسیری
سر خوردنشئمئتین
سر لختقووط
سرافرازژیلوان
سربالاییکوته ل
سرچشمهسه ر چاڤی
سرخسویر
سرخکسورئک
سردسار
سرشاخه درختان قئرش
سرماقه رس
سرما خوردنقه رئسین
سفت و محکم - راست شدنتئرئق
سفیدبووز
سفیدسیس
سکسکهقیسپئک
سگتوله
سگسه
سگ مادهدئلل
سگ نرکوپه گ
سمت - طرفئوولئ
سمت - طرفقوولئ
سمت سایه خوردر کوهزئمانگ 
سمت سایه خوردرکوهنه سار
سنجدایگده
سنگکه ڤئر
سنگیکه ڤئرین
سنگینگئران
سوختنشه وئتین
سوراخکون
سوراخ و هوا کش زیرین تنورکولوه
سورناپیک
سوزانسوژا
سوزاندن سطحیقئژئلاندئن
سوزششه وات
سوزن بزرگته وه نه
سیاهبه له ک 
سیاهره ش
سیبسئڤ
سیرتئر
سیلپاناڤ
سیللئ
سیلیشه پات
سیلیشه رپ
سیمانسئمئط
شاخه راندن - کنایه قد کشیدنجاخه ئاجووطئن
شاد شدنشا بوئین
شاشسئل
شاشمیز
شاعراسطئران بئژ
شامشیڤ
شانهپیل
شاهین - بازطئر
شایدگاوشه
شاید - بلکهبه لکوم
شبشه ڤ
شب هنگامشئوار
شپشاسپی
شترده ڤه
شخم زدنجویت
شدبوو
شدنبووهین
شعلهئه لاو
شقاقشه لئقین
شکافقه لئشتیک
شکافتنقه لئشتئن
شکستنئشکاندئن
شکستنفئراندئن
شکلته را
شکمزئک
شلختهقه فچیل
شمارهاژمار
شمالباکوور
شمردناژمئرطئن
شمشیرشوور
شناختنناس کئرئن
شنیدنبیسطئن
شهرشئر
شوخی کردنشا بوئین
شور و شعفقئجئغ
شورتتونئکه
شیرشیر
شیر(حیوان)شئر
شیفته شدنبئژیان
صاحبخادی
صاعقه - رعد وبرقئاربرووسک
صافیچئلئ صوفی
صافی پارچه ایپارزئن
صحراچوول
صداخئجاو
صداده نگ
صدا زدنبان کئرئن
صورتده وری
صورتشئکئل
طحالطه لاق
طرفئالیئ
طرف آفتاب خور تپه و کوه هابه ر رووژ
طرف آفتاب خور تپه و کوه هاخاره طاڤ
طنابوه رئس
طویلهگووم
ظریف - ترکه توصیف خانم هاطیلاز
عاشقاوین دار
عدسه زدنبئنئشطئن
عروسبووک
عروسیداوه ط
عشقاوین
عقابقه رتال
علفقیاغ
علفمه ره
عمهمه تئ
عموئاپوو
عمود دیک 
عمود گذاشتندیک دانین
عمیقکوور
عوض ئالئش
غارسووم
غدهکونیر
غرش - انقلاب - شورشگورمئژین
غروبئیوار
غصهخه فه ت
غصهخوور
غضروفکئرتئک
غلیظطیر
غنچهنوژئن
فاق - خشتگپئزی
فرار کردنره وین
فرداسو وه
فرستادنشاندئن
فرصتگئزه ک
فریاد چئرئ 
فریاد زدنچئرئ کئرئن
فریب دادنخاپاندئن
فشار دادنزوقمه کئرئن
فقیر - بی چیزهه ژار
قابلمهقئلئفت
قارچکوفکارئک
قاشقکه ڤچی
قامت - ستون فقراتبه ژئن
قایم کردنویشارطئن
قبول کردن - متعهد شدنبویند گئرطئن
قدرقه س
قدرتمندشینا
قرضدئن
قرعهبئجه
قرعهپوچوروون
قسمت کردنپارکئرئن
قصهچیرووک
قصه گو آوازه خوانبه خشی
قطار کردنرئخئسطئن
قطرهچئلپئک
قطع شدنبئزداهین
قلقلکقئدیک
قلقلک دادنقئدی قئدی
قلوه - کلیهگورچی
قمریقومئری
قوچبه ران
قوچ جوان یکسالهبه رئندیر
قوچ وحشیبه ران کئوی
قوزک پاگویزئک
قیاس - در مقابلبه رج
قیافهوه ج
کاشتنچاندئن
کاملبئتووم
کاهکا
کبککه و
کبوترکه فته ر
کپککوفئک
کتف کوره گ
کتک زدنراکئشاندئن
کجخار
کج و معوجخئلمه خار
کجاکودا
کچلگورئ
کر - ناشنواکه رر
کرمکورم
کرهمه سکه
کره اسبجانی
کره خرتئخه ر
کز کردنچار چه نگ
کشکچئرتان
کفشسوول
کلاغقئرئک
کلاهکوم
کلفتقالئند
کم حواسهووشتووک
کمیهه نه ک
کنارجه م
کنایه از آدم تند و سریعئار تئراف
کنایه از آدم کوتولهقئندئک
کنجشکچووچئک
کندکوو
کنهقئرنی
کوبیدنکوتتان
کوتاهقوول
کورکویر
کولاکچاخوون
کیککئچ
گاو آهنگیسئن
گاو مادهمانگه
گاو ماده یکسالهنووگئن
گاو نرگا
گران قیمتگئران
گربهپئشئک
گربه صحرایی(وحشی)پئشئکئ چوولئگی
گرد و خاکتووز
گردناوسطئ
گردناوسکئر
گرسنهبئرچی
گرفتنگئرطئن
گرگگور
گرگ ومیش صبح هنگامطاری نه ماز
گرگ ومیش غروب هنگامبه ر ئیواری
گرمطین
گریه کردنگئریان
گشاد - بازفه ره
گفتنگووطئن
گفتنوئژئن
گل گئره ک
گل آلود شدن آبشئلئ
گلابیهئرمی
گله گوسفندکه ری
گلوگه وری
گم شدنڤه ندابوون
گم و گوربی ره دوبه رانته
گندمگه نئم
گندم خورد شدهیارمه
گندیدهگه ننی
گهوارههئلئک
گوجه سبزلووشی
گوجه فرنگیبامادئر
گوزنگاجی
گوسالهگوللئک
گوسفندپه ز
گوسفند شش ماههکاوئر
گوشگووچئک
لاش خورخوره مه یط
لاغرئاجئز
لاغر مردنیشوشه نگال
لانه - آشیانههئلین
لایهتاق
لایه لایهتاق تاق
لبخند - خندهکه ن
لبهدئزه
لبهلئوئ
لج بازی کردنرئک گئرطئن
لختخاست
لختطازئ
لختلووچ
لخت کردن درخت از برگ روچئکاندئن
لرزاندنچه لقاندئن
لرزیدن استخوانرئجئف
لغزندهشئمئتووک
لقمهپاری
لگدپین
لوپگوم
لوس و ننرشانداز
لیزغئژ
لیز خوردنغئژوون
لیسیدندالئسطئن
مائه م 
مامه
ماچ - بوسهپاچ
ماچ - بوسهرامیس
ماچ - بوسهطئپ 
مادردئ 
مادردائیک
مادر بزرگداپیر
مادر بزرگنه نئ گئر
مادر زن- مادر شوهرخاسئ
مادرخواندهدامارئ
مادهمئ
ماده خرکه رئ ماچه
ماستقاتئغ
ماست خشکطووراق
ماسهرئجئم
مالیدن روی چیزیپئ داهین
ماندگارمایا
مانعچه په ر
ماههیو
ماهیماسسی
متخصصبه رناس
مترسکقه رانتوو
متورم شدنپه رچوفتئن
مثل - مانندمینا
مثل روزروژین
مچاله کردنقوریفطئن
مخزن گندمکوندی
مخلوط کردنته لوئ کئرئن
مدار گردشی آبنه سه ره
مرادمئد
مرتعیه چه ران
مردمئر
مردمخه لک
مردمگه لئ
مرغمئرئشک
مرغابیمئرئشک ئاوی
مژهبئژانگ 
مشغول:گرفتارکه له نجار
معده - سیرابیهوور
معلوم استبئلیه
معلوم شدن - مشخص شدنبئلئ هوون
مغزمیژی
مکیدنمئژین
مکیدنمیطئن
مگسمئش
منئه ز
منمئن
مناسبئوقشه ر
مهدوومان
مهکوونه بئسقئ
مهمئژ
مهتابیهیوه روین
مهمانمیوان
موپوور
مواظبتسه ره ساو
مورچهمیری
موشمئشک
موی بافته شده دخترانکه جه ک
موی سینه و پیشابپئرچ
میانناڤ 
میدان داوئ
میشمئشئن
میشمی 
میل بافتنیبیژ
میوه دو قلوخووجه خئدئر
ناخننینئک
نارسجووله
نازکزئراڤ
ناشتاخورین
نافناوئک
ناگهانیدوشه شی
ناننین
ناهارناری
نبایدنه گه ر
ندادننه داهین
نرنئر
نردبانپه له پان
نزدیک غروب  به ر ئیواری
نسلبه نات
نشستنرونئشطئن
نگاه کردنفئکریان
نگهداشتنداگئرطئن
نم نم بارانچیزه باران
نمدکولاڤ
نمکخئ
نمکخای
نوبت دهی در دادن شیرئالچئغ
نوروزنه ورووژ
نوزادطیطئک
نوعی بیماریاینچه ده رد
نوعی بیماریرووطئک
نوعی پرندهقه زه لاغ
نوعی پرندهگوگه رچین
نوعی پرندهلاچین
نوعی پرنده پئطئک
نوعی پرنده چئوئنگ
نوعی پرنده زه رزه رووک
نوعی پرنده موسا کو تقی
نوعی پرنده شکاریقه ره قووش
نوعی پرنده کوچکترشبیه باز هئیلا
نوعی تیر و کمانهه وان کانیک
نوعی سبزه خوردنیپارئک
نوعی علفزه ل
نوعی علفگارئس
نون خالینانئ ئه تئسی
نون خام و سوختهکولینج
نونهالکورپه
نیبئلوور
نی - نیشکر-بئر
نیستتونه
هاله - دایره میان تهیپه رهوون
هدفآمانج
هل دادنطئل داهین
همژی
همراههه ورا 
همسایهجینار
همهکوله
همهگئشتی 
همهگه لئ
همیشگیموخته گی
هندوانهقه رپووز
هنوزهه لا
هنوزهین
هواپیمافئرووک
هوشیارژیر
هول شدندستپاچه
هووهه وی
هویت - شناختناسه
هیچتو
هیچ کستو که س
هیزمئیزئنگ
واژگون شدنکه له پا
واقعاقه 
وحشیکئوی
ورز دادناسطئران
وضع و حالکووک
وقت - زمانچاغ
یادبیر
یاد گرفتنهئویسین
یخزخ
یک خوردههئندئک
یک دسته : یک گروهبئره ک
یک دسته مثلا گل که در دست جای بگیردقه مچ
یک شب دیگرشه ڤه ک دئنئ
یک نوع بازیتوشت تونه
یک نوع بازیدووقئ چوو
یک نوع بازی پرشیبازدووک
یک نوع پرنده آبیائلوه
یک نوع پرنده آبیلووشخور
یک نوع خوراکی پیاز مانند بیابانیفئستیل
یک نوع سبزه خوردنیاسپئنگ
یک نوع قارچ کوتاه قدهه لئز
یک نوع مار غیرسمی علف خوارقازیلان
یورتمهیورقه
یونجهئوروونچه


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسین
جمعه 24 شهریور 1391
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:38 ب.ظ
magnificent issues altogether, you just received a new reader.
What would you suggest in regards to your post that you made a few days ago?
Any positive?
سه شنبه 7 آذر 1396 08:07 ب.ظ
این وبسایت واقعا تمام اطلاعاتی را که می خواست در مورد این موضوع داشته باشد و نمی دانست چه کسی است
بپرس
دوشنبه 6 آذر 1396 07:05 ب.ظ
سلام. وبلاگ شما را با استفاده از msn پیدا کردم. این مقاله بهشدت هوشمندانه نوشته شده است.
مطمئنم که آن را نشانه گذاری کرده ام و دوباره به یادگیری بیشتر خواهم پرداخت
از اطلاعات مفید شما. از پستتان ممنونم.
مطمئنا برگشتم
پنجشنبه 18 آبان 1396 12:27 ق.ظ
سلام دوستان، پست خوب و استدلالات دلخواه اظهار نظر شده است
در این محل، من در واقع با بهره گیری از این.
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:45 ب.ظ
فقط می خواهم بگویم که مقاله شما شگفت آور است.
وضوح در پست شما به سادگی چشمگیر است و می توانم فرض کنم شما متخصص در این موضوع هستید.
خوب با اجازه شما اجازه دهید فید RSS خودم را به اشتراک بگذارم تا با پست های آینده به روز شود.
با تشکر از یک میلیون و لطفا در کار پاداش بگیرید.
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:04 ب.ظ
Hi to every one, for the reason that I am truly
eager of reading this blog's post to be updated daily. It consists of fastidious material.
شنبه 31 تیر 1396 02:40 ب.ظ
If you are going for most excellent contents like myself,
only go to see this website daily for the reason that it gives quality
contents, thanks
دوشنبه 5 تیر 1396 04:14 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی
مناسب در آیا نه کار بسیار خوب با من پس از برخی
از زمان. جایی در سراسر جملات شما موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من با این حال کردم مشکل خود را با جهش در
مفروضات و شما ممکن است را سادگی به پر همه کسانی معافیت.
اگر شما که می توانید انجام من را مطمئنا بود در گم.
یکشنبه 4 تیر 1396 07:58 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین ابتدا آیا واقعا کار بسیار خوب با من پس از برخی
از زمان. جایی درون پاراگراف شما در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای while.

من این کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما خواهد را سادگی به کمک پر کسانی که معافیت.
در صورتی که شما که می توانید انجام من را قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:25 ب.ظ
Your mode of telling the whole thing in this post is genuinely fastidious, all be able to simply be aware of it,
Thanks a lot.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 03:02 ق.ظ
It's going to be ending of mine day, except before ending I am reading
this impressive piece of writing to improve my know-how.
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:35 ق.ظ
Thanks a lot for sharing this with all people you really recognise what
you are talking approximately! Bookmarked. Please additionally discuss with
my website =). We could have a hyperlink alternate
contract between us
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:55 ق.ظ
If you are going for most excellent contents
like myself, only pay a quick visit this web site every
day for the reason that it offers quality contents, thanks
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:55 ق.ظ
I constantly spent my half an hour to read this blog's posts daily along with a cup
of coffee.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی